23
Sun, Jun
0 New Articles

እግዚኣብሄር..............!!!

Poems and Poetry
Typography
ትትንስእ እሞ ዓውታ ተህድእ፡
ትለዓል እሞ ነውጺ ተርግእ፡
ንሰይጣን ንስኻ ኢኻ እተፍርሆ
ንሕሩይካ ብሰይፍኻ ትባልሆ፡
ብምምጻእ ወድኻ ንትሑታት ዘከርካዮም
ክሳዕ ከተማ ህያዋን ከረን ጽዮን ኣብጻሕካዮም፡
ንዝሰለለ ቅልጽም ኢድ ተበርትዕ
በይንኻ ምጕት ዓለውቲ ትረትዕ፡             እግዚኣብሄር

ንጸልማት ዝሰደዶ ብርሃን
ንዅሉ ዓለም ዘብርሆ መብራህቲ፡
ዘይነቓነቕ መሰረት
ዘይፈርስ መንደቕ፡
ዘይትስበር መርከብ
ዘይስረቕ ማህደር፡
ዘይነጽፍ ዔላ
ዘይርብርብ ቅልጽም፡
ሰናይ ኣርዑት
ፈኲስ ጾር፡                         እግዚኣብሄር

ገጽ ግቡዛት እተዋርድ ክቡር
ብዕቡያት ዘይትድፈር ሕፉር፡
ምኽሪ ፈላጣት እተጥፍእ ምሁር
ብሓይሊ ሰብ ዘይትግረም ምኵር፡
ንመጺጽ እተጥፍእ ምቍር
ሃሰስ ዘይትብል ከም ዕዉር፡
ካብ ጥንቲ እተወርየልካ ንቡር
የውጣ ዘይትጋገ ትኵር፡
ማዕዳ ዘይትደሊ ምኹር
ምሳና ዚዀንካ ሕቡር፡                 እግዚኣብሄር


መስመስታ በርቂ ክንደይ ዜሸብር እዩ?
ዜሸብርሲ እቲ ንመባርቕ ዜርዕዶም እዩ፡
ድምጺ ማዕበል ክንደይ ዜፍርህ እዩ?
ዜፍርህሲ እቲ ንማዕበል ዜጠንቅቖ እዩ፡
ስርዓት ከዋኽብቲ ክንደይ መንክር እዩ?
መንክርሲ እቲ ንከዋኽብቲ ኣብ ህዋ ዜንጠልጠለ እዩ፡
ምድማቕ ጸሓይ ክንደይ ብርቱዕ እዩ?
ብርቱዕሲ እቲ ንጸሓይ ብርሃን ዝዓደላ እዩ፡
መልክዕ ዕምባባታት ክንደይ ማራኺ እዩ?
ማራኽሲ እቲ ኣቦ መልክዓት እዩ፡