23
Sun, Jun
0 New Articles

ሓንቲ  ድያና ትበሃል ጓል ናብ እንዳ መሓዛኣ ንምብጻሕ ኸደት እሞ ካብዝ ሓስበቶ ንላዕሊ ኣምሰየት፣ ናብ ገዝኣ ኸኣ ንበይና ተበገሰት፣ በይና ንምኻድ እምብዛ ዘፍርሕ ነገር የብላን እቲ ትቕመጦ ሰፈር ቡዙሕ ሰብ የብሉን ገዝኣ ኸኣ እምብዛ ሩሑቕ ኣይኮነን፣ ቁርቡ ሽግለታኣ ዘዊራ ምስ ተጓዕዘት ግና ድይና ኣምላኽ ክሕልዋን ብሰላም ናብ ቤታ ከብጽሓን ጸለየት፣

ኣብ ሓደ ኣንጎል ብሓጺር መንገዲ ናብ ገዝኣ ዘብጽሓ ምስ በጸሓት ብእኡ ኣቃሪጻ ናብ ቤታ ኽትከይድ

ሓንቲ  ድያና ትበሃል ጓል ናብ እንዳ መሓዛኣ ንምብጻሕ ኸደት እሞ ካብዝ ሓስበቶ ንላዕሊ ኣምሰየት፣ ናብ ገዝኣ ኸኣ ንበይና ተበገሰት፣ በይና ንምኻድ እምብዛ ዘፍርሕ ነገር የብላን እቲ ትቕመጦ ሰፈር ቡዙሕ ሰብ የብሉን ገዝኣ ኸኣ እምብዛ ሩሑቕ ኣይኮነን፣ ቁርቡ ሽግለታኣ ዘዊራ ምስ ተጓዕዘት ግና ድይና ኣምላኽ

ኣምላኽ ንዓይ ዝገበርካኒ እንታይ እዩ? ኣነ ሰብ ቀቲለ ኣይፈልጥን እየ። ንማንም ከኣ ብዙሙት ዓሚጸ ኣይፈልጥን እየ። ፈጺመ ሰሪቐ ኣይፈልጥን እየ። ብርግጽ ንዉሱናት ሰባት ጐዲኤ እየ ግና ኣቐዲሞም ንሶም እዮም ጐዲኦምኒ። ዝገበርክዎም ከኣ ይግብኦም እዩ።

'ምንጋፍ ካብ ጰራቅሊጦስ እየ እናበለ ታልል ዝነበረ ቀታሊ ናይ ዛር መንፈስ'
 
*ሓብትና ኤልሳ፡ እስኪ ርእስኺ ምስ ኣንበብቲ ኣላልዪ?
 

More Articles ...