28
Sat, May
0 New Articles

ዮሴፍካ ኣይመተን !!!

Message 1
Typography

"ኣለልይዎ ኸኣ፡ እዚ ቐምሽ ወደይ እዩ፡ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ፡ ዮሴፍ ብርግጽ ተበሊዑ፡ በለ። ያእቆብ ድማ ክዳኑ ቐዲዱ ኣብ ሕቑኡ ማቕ ተዓጥቀ፡ ብዛዕባ ዮሴፍ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሐዘነ።" ዘፍ.37፡33-34

እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብሓቂ ናይ ተስፋን ምጽንናዕን ኣምላኽ እዩ። ንሱ ከም ሰብ ኣይኮነን እሞ፡ ነቲ ዘየሎ ከም ህልው ዝገብር፡ ነቲ ብፍርሂ ኣብ ጉድጓድ ዝተዋሕጠ ሰብ ድማ ናብ በረኽቲ ዘዉጽእ ኣምላኽ እዩ።


ኣብኣምላኽተስፋምቑራጽዝብሃልቋንቋየልቦን።ሰይጣንድማብኣንጻሩኩሉሰብተስፋኡጸልሚትዎክጭነቅንክትክዝንእዩባህጉ።ባህርያትኣምላኽንሰይጣንንድማብኸምዚእዩዝፈላለ።

 

መብዛሕትኡእዋናትጎይታተስፋኡንባሪኡክህብእንከሎ፡እቲኣብቅድሜኻእትረኽቦበረኸትምስሓበረ፡ናብቲዝተነግረካበረኸትግናብኸመይሓሊፍካኢኻእትበጽሕኣብቲመስርሕእዩዘርእየካ።በዚምስሓለፍካ፡በዚምስተጠወኻ፡ከምዚምስገጠመካ........ተሽዑነዚበረኸትክትረኽቦኢኻኢሉኣቐዲሙኣይሕብረካንእዩ።እዚክብልእንከሎኹግናንኣሰራርሓእግዚኣብሄርምድራትዘይኮነስ፡ኣብህይወትኩሎምናይእምነትኣቦታትናዝተራእየመገድታትእግዚኣብሄርኾይኑስለዝረኸብክዎእዩ።

 

ንኣብነትኣቦናኣብርሃምኣብዘፍ.122 "ንዓብዩህዝቢኽገብረካንክባርኸካንከኣእየ፡ንስምካዉንከዕብዮእየ፡ንበረኸትድማክትከዉንኢኻ።"ተባሂሉእዩተነጊርዎ።ግናኸመሃጸንሳራይን25 ዓመታትተዓጽዩከምዝጸንሕ፡ካብዚዝተላዕለዉንሳራናብኣጋርእቶከምእትብሎ፡ቅድሚስሓቅድማህዉከት (ማለትእስማኤል) ከምዝመጽእ፡እዚኩሉኣይተነግሮንነይሩ።ልዕሊኩሉ፡ነቲንዓመታትብብዙሕተስፋንትዕግስትንተጸቢዩዝረኸቦዉሉድንዓይሰዉኣለይዝብልትእዛዝካብእግዚኣብሄርከምዝመጾእዉንኣይተነግሮን።

 

ናብዮሴፍምልስምስእንብል፡ዮሴፍድማየሕዋቱክሳብዝሰግድሉኣዝዩዓብይንዕዩኡዝቐንዓሉሰብኣይከምዝኸዉንድኣምበር፡ኣሕዋቱመሪርጽልኢከምዝጸልእዎ፡ናብጉድጓድከምዝድርብይዎ፡ናብምድሪግብጺባሪያክኸዉንብዕስራሲቃልከምዝሸጥዎ፡ኣብግብጺድማከምዝእሰርእዚኩሉኣቐዲሙኣይተነግሮን።ስለዚእግዚኣብሄርኣምላኽህይወትካናብቲንሱዝደልዮወደብከምትበጽሕእምበርብኸመይዝበሉማዕበላትከምትኽብከብእዚኢሉወዲኡወይደምዲሙኣይህበካንእዩ።ኩሉኣብቲመስርሕእዩዘርእየካ፡በዓሉእዩድማበቲመስርሕኣሕሊፉናብቲዝተዳለወልካበረኸትዘብጽሓካ።

 

እግዚኣብሄርኣምላኽናኣብኩሉኣሰራርሕኡከመይከምዝመስልንምርዳኡእዚኩሉክንርእዮዝጸናሕናሓሳብሓጋዚእዩ።ናይእግዚኣብሄርኣምላኽኣሰራርሓምፍላጥድማካብናይሰይጣንዉዲትንሓሶትንዝተሓሎኻክትኸዉንይገብረካእዩ።ኣብህይወትዮሴፍከምዝርኣናዮ፡የሕዋቱሸይጠሞክነሶም፡ንኣቦኦምያእቆብብሓሶትኣራዊትበሊዖዎምባሎም፡ኣቦኦምያእቆብወደይዮሴፍሕሱምኣራዊትበሊዕዎፍጹምሞይቱኢሉምጽንናዕክሳብዝስእንመሪርሓዘንእዩሓዚኑሉ።ነታካብምፍታዉዝተላዕለንዮሴፍወዱዝኸደኖቐሚሽብደምወጠጦዓሊሶም፡ንያእቆብናይሓሶትመረጋገጺብምቕራቦም፡እቲሓዘንኣቦኦምመሪርክኸዉንገይሮምእዮም።ያእቆብብሓዘንናብወደይናብሲኦልክወርድእየኢሉመሪርብኽያትክበክይእንከሎስ፡ናይብሓቂዮሴፍሞይቱድዩ?

 

ዮሴፍሞይቱእዩዝብልዘረባሓሶትናይሰይጣንእዩ።ንሱነቲብህይወትዘሎከምዝሞተገይሩእዩካብርእሱዝሕሱ።ተስፋኻንነገርካንኣብታሕያወይቲኢድኣምላኽብህይወትእንከሎስ፡ኣብከምዚዓይነትሓዘንንተስፋምቑራጽንምእታዉሲእንታይዓይነትዉዲትእዩ! ብኣንጻሩእቲሓቂእዚእዩ፦"ፈርኦንከኣንዮሴፍ፡ርኤ፡ኣብልዕሊኹላሃገርግብጺሸይመካኣሎኹበሎ።ፈርኦንድማቀለቤቱኻብኢዱኣዉጺኡናብኢድዮሴፍገበረሉ፡ሻሽዉንከደኖ፡ኣብክሳዱኸኣድሪወርቂገበረሉ።"ዘፍ.4141-42።ዮሴፍንኩላምድሪግብጺብኽብሪእንዳገዝኣንእንዳማሓደረንሲ፡ሞይቱእዩዝብልዘረባካበይመጺኡ! እዚናይሰይጣንቋንቋእምበርካብእግዚኣብሄርኣይኮነን።ቋንቋእግዚኣብሄርጣቢታደቂሳእያዘላ፡ኣልኣዛርእዉንደቂሱእዩዘሎኣይሞተንዝብልእዩ።ኦርማይሞይቱእዩዝብልኣብጎይታየልቦን።ኣምላኽካነቲዘየሎጽቡቅነገርከምህልዊገይሩዝጽዉዕ፡ነቲጎቦዝኾነድማሜዳኢኻኢሉዝሰሚኣምላኽእዩ።

 

ሕጂእዉንእንተኾነ፡ሰይጣንኣብህይወትሰባትከምዚዓይነትድራማካብምስራሕፍጹምኣይቋረጸንኣሎ።ነገርካንመሰልካንኣብኢድህያዉኣምላኽካብጽቡቅተታሒዙእንከሎ፡ሰይጣንግናብሓሶትነገርካካብእግዚኣብሄርኦርማይሓሊፉእዩ፡እዚጠፊኡ፡እዚተሳኢኑ፡ርኣእዚከምዚኾይኑካ፡እንታይክትገብርኢኻ፡........ተእንዳበለንተስፋኻኣማህሚኑንኣጸልሚቱን፡ንኩሉነገርካኣብጉድጓድክትድርብዮካብምፍታንዓዲኣይዉዕልንእዩ።ንሱንርእሱሓንሳእከምተመን፡ሓንሳእከምዘጓዝምኣንበሳ፡ሓንሳእድማከምኣራዊትገይሩዘቅርብሓሳዊእዩ።እንተኾነግና፡ከመዮእቲጽሑፍኣብ 2ቆረ.211 "ግናኸሰይጣንከይብለጸልናስ፡ዉዲቱኣይንስሕቶንኢና።"ከምዝብል፡ሰይጣንነገርካኩሉካብእግዚኣብሄርሓሊፉኣብጉድጓድኣትዩእዩኢሉናይሓሶትመረጋገጺእንተኣምጻልካንእንተኣርኣየካን፡ናተይዮሴፍኣይሞተን፡ካብጉድጓድወጺኡናብስፍራሽመትከይዱኣሎኢልካክሳብዘሕምሞንገሮ! ኣብመጨረሻ፡ከመዮእቲጽሑፍ"ኣምላኽከይሕሱሰብኣይኮነን፡ከይጥዓስድማወዲሰብኣይኮነን"ከምዝብል፡ነገርካካብእግዚኣብሄርኣይሓለፈን፡እቲቃልዝኣተወልካ፡ተስፋኡድማዝሃበካኣምላኽዝርስዕገፋዒኣምላኽኣይኮነንእሞ፡ብሓቂእብለካኣሎኹ ዮሴፍካ ኣይመተን !!!

"ኣቱም ሰብ...ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ኸም ዝኸዉን ንኣምላኸይ እኣምኖ እየ..።" ግብ.27፡25