23
Tue, Jul
0 New Articles

መጽሓፈ ምሳሌ መበል 31 ምዕራፍ

Marriage & Relationships
Typography
 
 •   ደገኛ ሰበይትስ መን ይረኽባ፡ ዋጋኣ ካብ

     ክቡር ዕንቝ ኣዝዩ ይኸብር።

 •   ልቢ ሰብኣያ ይእመና፡ እቶቱ ከቶ ኣየቓርጽን።
 •   ንሳ ምሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር፡ ክፉእ ኣይትገብሮን።
 •   ጸጕርን ልሕጺ እንጣጢዕን ትደሊ፡ ተሐጕሳ ኸኣ ብኢድ ትዐዩ።

 •   ንሳ ኸም መርከብ ነጋዶ እያ፡ ካብ ርሑቕ ምግባ ተምጽእ።
 •   ገና ለይቲ ኸሎ፡ ትትንስእ እሞ፡ ንስድራ ቤታ ምግቦም ትህቦም፡
 •      ነግራዳ ኸኣ ሰስርሔን ተትሕዘን።
 •   ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ፡
 •      ብፍረ ኣእዳዋ ኸኣ ኣታኽልቲ ወይኒ ትተክል።
 •   ሕቛኣ ብሓይሊ ትዕጠቕ፡ ቀላጽማ ኸኣ ተበርትዕ።
 •   ኣቓሑ ንግዳ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትርኢ፡
 •      መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን።
 •   ኣእዳዋ መፍተል የልዕላ፡ ኣጻብዓውን ቁኒን ይሕዛ።
 •   ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም፡ ንጽጉማት ከይ ኣእዳዋ ትሰደሎም።
 •   ኵሎም ስድራኣ ሰብ ድርብ ክዳን እዮም እሞ፡
 •      ስለ ስድራኣ ብውርጪ ኣይትፈርህን።
 •   ንርእሳ ምንጻፋት ትገብር፡ ክዳውንታውን በፍታን ጁዅን እዩ።
 •   ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ምስ ዚቕመጥ ምርኡይ እዩ።
 •   ጽቡቕ ቀሚሽ ኣእሊማ ትሸይጥ፡ መቐነት ንነጋዳይ ትህቦ።
 •   ሓይልን ክብረትን ልብሳ እዩ፡ ነቲ ዚመጽእ መዓልቲ ትስሕቆ።
 •   ኣፋ ብጥበብ ትኸፍት፡ ትምህርቲ ለውሃት ድማ ኣብ ልሳና እዩ።
 • 28፡29. ደቃ ይትንስኡ ብርኽቲ ኸኣ ይብልዋ፡
 •      ሰብኣያ ድማ፡ ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገበራ ኣለዋ፡
 •      ንስኺ ግና ንዅላተን ትበልጽየን፡ ኢሉ ይንእዳ።
 • •30.          ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ ኢዩ፡ ውቃበ ኸኣ ከንቱ እዩ፡
 •      ንእግዚኣብሄር እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትንኣድ።
 • 31.  ካብ ፍረ ኣእዳዋ ሃብዋ፡ ኣብ ደጌታትውን ተግባራ ይንእዳ